اجاره کانتینر ۴۰ فوت

عرض ۲٫۵

طول ۱۲

ارتفاع ۲٫۶

معادل سه خاور اثاث فضای موجود برای لوازم و کالاها