انبار کانتینری تجارت دپو در بهترین منطقه از لحاظ دسترسی به غرب و جنوب غربی تهرا ن می باشد .
(اواسط اتوبان آزادگان )